Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ, ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ,ΑΟΡΙΣΤΟΣ


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-7),ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ- ΡΗΜΑΤΑ


 Χρόνοι  (Ενεστώτας – Μέλλοντας – Παρατατικός – Αόριστος)

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στην οριστική του ενεστώτα και του παρατατικού

. Ενεστώτας                                                    Παρατατικός  

καταλύω: σὺ ……………………                         ……………………

ἡμεῖς ……………………                                    ……………………

οὗτοι ……………………                                      ……………………

προλαμβάνω: ἐγὼ ……………………               ……………………

οὗτος ……………………                                        ……………………                                            

ὑμεῖς ……………………                                      ……………………….


2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στην οριστική του μέλλοντα και του αορίστου.

Μέλλοντας                                                       Αόριστος

ἐκδιώκω: ἡμεῖς ……………………                 ……………………

οὗτος ……………………                             ……………………

ἐγὼ ……………………                                 ……………………

συνάπτω: σὺ ……………………                 ……………………

ὑμεῖς ……………………                                ……………………

οὗτοι ………………………                            ………………………..


3.Να κάνετε χρονική αντικατάσταση των τύπων: πέμπεις, διεκελεύσατε, ἐπαιδεύομεν.

4. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

α). Οἱ δὲ πάντα τὰ φαῦλα …………………… (πράττω, παρατ.).

β)Ἡ Ἐπίδαμνος πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ …………………… (εἰμί, ενεστ.).

γ). Οἱ χορευταὶ …………………… (χορεύω, αόρ.).

δ). Τὸ τεῖχος …………………… (εἰμί, παρατ.) ὕψος εἴκοσι ποδῶν.

ε)Τί ἐν τῷ πίνακι …………………… (γράφω, μέλλ.), ὦ παῖδες;

στ). Οἱ Πέρσαι πολλὰ κακὰ …………………… (διαπράττω, αόρ.) τοῖς Ἕλλησι.

ζ)i. Ἐγὼ …………………… (εἰμί, ενεστ.) τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

η)Οἱ Μακεδόνες …………………… (ἐκστρατεύω, παρατ.) ἐπὶ τὰς Σάρδεις.


5)Να συμπληρώσετε τους τύπους των χρόνων των ρημάτων που  λείπουν  από τον πίνακα:

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος

κατέλυε


διαφυλάττουσι

Πράξομεν

παύετεκατακλέπτει

Συμβουλεύσετε
‘εχόρευσας


‘αναγορεύσεις

Διακινδυνεύεις
‘εσώζομεν

Ιππεύσατε


Κηρύξουσιν

‘ελπίζετε
Έκρουε
‘ορίσουσιν
‘εθαύμασαν
‘εκφράζεις


6)Να κλιθούν τα ρήματα ‘ρίπτω και  άλλάττω σε ενεστώτα, παρατατικό, μέλλοντα και αόριστο  της οριστικής.
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ PDF:  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου